Akreditācija un dokumenti

Īstenotās Izglītības programmas un akreditācija

Programmas kods

Nosaukums

Licencēšanas datums

Akreditācijas derīguma termiņš

23011114

Pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programma

27.04.2017

31.05.2022

23011124

Pamatizglītības 2. posma (7.-9. klase) mazākumtautības programma

27.04.2017

31.05.2022

31011014

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

27.04.2017

31.05.2022

31011024

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautības programma

27.04.2017

31.05.2022

31016014

Vispārējās vidējās izglītības programma

07.07.2020

31.05.2022

23011114

Pamatizglītības otrā posma programma

07.07.2020

31.05.2022

23011124

Pamatizglītības otrā posma mazākumtautību programma

21.07.2020

31.05.2022

 

 

 

7.-8. Klases mācību plāns
7.klase stundu skaits nedēļā
8. klase stundu skaits nedēļā

1.

Valodu mācību joma

 

 

1.1

Latviešu valoda**

3

3

1.2.

1. Svešvaloda ( angļu vai vācu ) *

1

1

1.3.

2. Svešvaloda ( angļu v., vācu v., krievu v.)

1

1

2.

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

  

2.1.

Sociālās zinības

1

1

2.2.

Latvijas un pasaules vēstrure

2

2

3.

Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslā mācību jomā

  

3.1.

Vizuālā māksla

1

1

3.2.

Mūzika

1

1

3.3.

Literatūra**

1

1

3.4.

Teātra māksla

1

0

4.

Dabaszinātņu mācību jomā

  

4.1.

Ķimija

0

1

4.2.

Fizika

0

2

4.3.

Bioloģija

1

1

4.4.

Ģeogrāfija

1

1

5.

Matemātikas mācību jomā

  

5.1.

Matemātika

3

3

6.

Tehnoloģiju mācību jomā

  

6.1.

Dizains un tehnoloģijas

1

1

6.2.

Datorika

1

1

6.3.

Inženierzinības

0

0

7.

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

  

7.1.

Sports un veselība

1

1

* 9.klasē apgūst kā fakultatīvu 1.st/ned.
** apgūst integrēti

 

7.-8. Klases mācību plāns
7.klase
8.klase

1.

Valodu mācību joma

 

 

1.1

Latviešu valoda un literatūra

4

5

1.2.

Svešvaloda ( angļu vai vācu )

2

1

1.3.

Mazākumtautību valoda un literatūra

2

2

2.

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

  

2.1.

Sociālās zinības

1

1

2.2.

Latvijas un pasaules vēstrure

2

2

3.

Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslā mācību jomā

  

3.1.

Vizuālā māksla

1

1

3.2.

Mūzika

1

1

4.

Dabaszinātņu mācību jomā

  

4.1.

Ķimija

0

1

4.2.

Fizika

0

2

4.3.

Bioloģija

1

1

4.4.

Ģeogrāfija

2

1

5.

Matemātikas mācību jomā

  

5.1.

Matemātika

4

3

6.

Tehnoloģiju mācību jomā

  

6.1.

Dizains un tehnoloģijas

1

1

6.2.

Datorika

1

1

6.3.

Inženierzinības

0

0

7.

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

  

7.1.

Sports

1

1

9. Klase

Obligātie mācību priekšmeti

Stundu skaits nedēļā

Temata noslēguma pārbaudes darbu minimums mācību programmā

Latviešu valoda

3

7

Pirmā svešvaloda ( angļū vai vācu )

2

6

Svešvaloda ( angļu v., vācu v., vai krievu v. )

2

6

Matemātika*

5

10

Informātika*

0

0

Bioloģija *

1

4

Fizika*

2

6

Ķīmija*

2

6

Ģeogrāfija*

2

6

Latvijas vēsture*

1

4

Pasaules vēsture*

1

4

Sociālās zinībaS*

1

4

Literatūra*

1

4

Mūzika*

1

4

Vizuālā māksla

1

4

 

9. Klase

Obligātie mācību priekšmeti

Stundu skaits nedēļā

Temata noslēguma pārbaudes darbu minimums mācību programmā

Latviešu valoda un literatūra*

4

8

Mazākumtautību valoda

2

6

Pirmā svešvaloda ( angļu vai vācu )***

2

6

Matemātika*

5

10

Informātika*

0

0

Bioloģija *

1

4

Fizika*

2

6

Ķīmija*

2

6

Ģeogrāfija*

2

6

Latvijas vēsture*

1

4

Pasaules vēsture*

1

4

Sociālās zinībaS*

1

4

Literatūra*

2

6

Mūzika*

1

4

Vizuālā māksla

1

4

* Mācību valoda – latviešu
** Mācību valoda – mazākumtautību valodā ( krievu )
*** Bilingvāli

Pamatkursi 10.klase ( Stundas nedēļā ) 11.klase ( Stundas nedēļā ) 12.klase ( Stundas nedēļā )
Svešvaloda ( B1 ) 2
Sociālās zinības un vēsture 2
Kultūras pamati 2
Dabaszinības 2 2 2
Datorika 2
Sports un veselība 1
Latviešu valoda I 3 3
Svešvaloda I (B2) 2 2
Fizika I 2 3
Ķīmija I 2 2
Matemātika I 3 4 4
Programmēšana I 1 2
Padziļinātie kursi
Fizika II 3
Ķīmija II 3
Programmēšana II 3
Projekta darbs 1
Speckursi
Mazākumtautību valoda 2* 2*
Digitālais dizains 1 1

Piezīmes
Svešvaloda B1: 2. svešvaloda -angļu valoda, vācu valoda vai krievu valoda
Svešvaloda I B2: 1. svešvaloda – angļu valoda vai vācu valoda
Latviešu valoda II un integrēti ar Literatūra II
Latviešu valoda I un integrēti ar Literatūra I
Svešvaloda II C1: angļu valoda Speckursi:
1. variants &
2. variants * &
Pamatkursi 10.klase ( Stundas nedēļā ) 11.klase ( Stundas nedēļā ) 12.klase ( Stundas nedēļā )
Svešvaloda ( B1 ) 2
Sociālās zinības un vēsture
Kultūras pamati
Dabaszinības 2 2 2
Sports un veselība 1
Latviešu valoda I 3 3
Svešvaloda I (B2) 2 2
Vēsture un sociālās zinības I 2 2
Kultūra un māksla (vizuālā māksla) I/ Kultūra un māksla (mūzika) I 2 1
Matemātika I 3 4 4
Dizains un trhnoloģijas I 2 1
Padziļinātie kursi
Vēsture II 3
Kultūra un māksla II 3
Dizains un tehnoloģijas II 3
Projekta darbs 1
Speckursi
Mazākumtautību valoda 2* 2*
Uzņēmējdarbības pamati 2*
Radošā rakstīšana 1 2
Teātris un drama 1 1
Ieteiktie speckursi
Radošā rakstīšana x x
Teātris un drāma x x
Piezīmes
Svešvaloda B1: 2. svešvaloda -angļu valoda, vācu valoda vai krievu valoda
Svešvaloda I B2: 1. svešvaloda – angļu valoda vai vācu valoda
Latviešu valoda II un integrēti ar Literatūra II
Latviešu valoda I un integrēti ar Literatūra I
Svešvaloda II C1: angļu valoda Speckursi:
1. variants &
2. variants * &
Pamatkursi 10.klase ( Stundas nedēļā ) 11.klase ( Stundas nedēļā ) 12.klase ( Stundas nedēļā )
Svešvaloda ( B1 ) 2
Kultūras pamati 2
Dabaszinības 2 2 2
Sports un veselība 1
Latviešu valoda I 3 3
Svešvaloda I (B2) 2 2
Ģeogrāfija I 1 2
Matemātika I 3 4 4
Dizains un trhnoloģijas I 2 1
Padziļinātie kursi
Latviešu valoda II 3
Vēsture II 3
Ģeogrāfija II 3
Projekta darbs 1
Speckursi
Mazākumtautību valoda 2* 2*
Novadu mācības 1
Uzņēmējdarbības pamati 2
Ieteiktie speckursi
Uzņēmējdarbības pamati x
Piezīmes
Svešvaloda B1: 2. svešvaloda -angļu valoda, vācu valoda vai krievu valoda
Svešvaloda I B2: 1. svešvaloda – angļu valoda vai vācu valoda
Latviešu valoda II un integrēti ar Literatūra II
Latviešu valoda I un integrēti ar Literatūra I
Svešvaloda II C1: angļu valoda

Speckursi:
1. variants &
2. variants * &
Pamatkursi 10.klase ( Stundas nedēļā ) 11.klase ( Stundas nedēļā ) 12.klase ( Stundas nedēļā )
Svešvaloda ( B1 )   2  
Sociālās zinības un vēsture 2    
Kultūras pamati 2    
Dabaszinības 2 2 2
Sports un veselība 1    
Latviešu valoda I 3 3  
Svešvaloda I (B2) 2 2  
Ķīmija I 2 2  
Bioloģija I   2 2
Ģeogrāfija I 1 2  
Matemātika I 3 4 4
Padziļinātie kursi      
Ķīmija II     3
Svešvaloda  II (C1)     3
Bioloģija II     3
Projekta darbs     1
Speckursi      
Mazākumtautību valoda   2* 2*
Uzņēmējdarbības pamati     2
Ieteiktie speckursi      
Uzņēmējdarbības pamati     x
  Piezīmes
Svešvaloda B1: 2. svešvaloda -angļu valoda, vācu valoda vai krievu valoda
Svešvaloda I B2: 1. svešvaloda – angļu valoda vai vācu valoda
Latviešu valoda II un integrēti ar Literatūra II
Latviešu valoda I un integrēti ar Literatūra I
Svešvaloda II C1: angļu valoda Speckursi:
1. variants &
2. variants * &
Pamatkursi 10.klase ( Stundas nedēļā ) 11.klase ( Stundas nedēļā ) 12.klase ( Stundas nedēļā )
Svešvaloda ( B1 )   2  
Kultūras pamati 2    
Dabaszinības 2 2 2
Datorika 1 1  
Sports un veselība 1    
Latviešu valoda I 3 3  
Svešvaloda I (B2) 2 2  
Matemātika I 3 4 4
Padziļinātie kursi      
Sociālās zinātnes II     3
Svešvaloda  II (C1)     3
Latviešu valoda II     3
Projekta darbs     1
Speckursi      
Mazākumtautību valoda 2* 2*  
Uzņēmējdarbības pamati     2*
Radošā rakstīšana   1 2
Teātris un drāma   1 1
Ieteiktie speckursi      
Uzņēmējdarbības pamati     x
Radošā rakstīšana   x x
Teātris un drama   X x
Piezīmes
Svešvaloda B1: 2. svešvaloda -angļu valoda, vācu valoda vai krievu valoda
Svešvaloda I B2: 1. svešvaloda – angļu valoda vai vācu valoda
Latviešu valoda II un integrēti ar Literatūra II
Latviešu valoda I un integrēti ar Literatūra I
Svešvaloda II C1: angļu valoda Speckursi:
1. variants &
2. variants * &

Iekšējās kārtības noteikumi un Izglītojamo uzņemšanas kārtība

COVID informācija

Добро пожаловать в Рижскую 1-ю среднюю школу! Заполните заявку.

Laipni lūdzam Rīgas 1. Vidusskolā! Lūdzu, aizpildiet pieteikumu.

Piesakies šodien un saņem dāvanu no skolas!

Paldies! Pieteikums saņemts.

Mēs tuvākajā laikā ar Jums sazināsimies.